ADMIN

1. Code view - download:

<span><!--more--></span>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 <div class="download_now"><div class="download-now">
  <div class="download_button">
   <a href="#" id="liveview">
    <i class="fas fa-eye"></i> DEMO
   </a>
  </div><br />
  <div class="download_button">
   <button id="btnx" onclick="generate()">
    <i class="fas fa-cloud-download-alt"></i> DOWNLOAD</button>
   <a href="#" id="downloadx" style="display: none;">
    <i class="fas fa-cloud-download-alt"></i> Get Link</a>
  </div>
  </div>
 </div>
</div>

BẠN ĐANG CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt plugin Adblock trong trình duyệt và phần mềm diệt virus (nếu có) sau đó nhấn vào

Disable Adblock & Reload

để tiếp tục hỗ trợ trang web đang phát triển này